Bases legals - Concurs entrades Tastos Fira del Vi de Rubí

BON PREU SAU (des d’ara BONPREU-ESCLAT), amb domicili social a la Ctra. C-17, Km.73, 08509 de Les Masies de Voltregà amb CIF A08665838, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al foli 41, volum 22507, full B 38750 ha decidit organitzar un concurs que es regirà per les següents bases:

Primera.- Objectiu del concurs
L’objectiu del present concurs és incrementar l’engagement a les xarxes socials de BONPREU-ESCLAT.
Els usuaris de Facebook que ens responguin a la pregunta que els hi formulem entraran al sorteig de 4 entrades dobles per assistir a dos tastos de vermuts i dos tastos de vins de la Fira de Rubí el cap de setmana de l l'1 i 2 de desembre.
 

Segona.- Període de participació 
El concurs començarà el dilluns 26 de novembre i finalitzarà el 29 de novembre de 2018 a les 12.00 hores (hora peninsular).

Tercera.- Àmbit territorial 
L’àmbit territorial del present concurs és tot el territori català. Podran participar en el concurs totes aquelles persones que tinguin residència en territori català.

Quarta.- Naturalesa del concurs
La participació en el concurs és de caràcter gratuït i el simple fet de participar-hi implica la plena acceptació de les presents bases en la seva totalitat. En conseqüència, qualsevol manifestació en el sentit de no acceptar-les implica l’exclusió del participant, quedant BONPREU-ESCLAT exonerat de les seves obligacions cap al participant.

Cinquena.- Mecànica del concurs

El concurs només és vàlid per a Facebook.

Per poder participar al concurs caldrà:

  1. Comenta’ns en quin espai se celebra la Fira del Vi de Rubí?
  2. Escriu-nos la resposta als comentaris d’aquesta publicació
  3. Fes m'agrada en aquesta publicació.
  4. Entre totes les respostes correctes sortejarem les 4 entrades dobles.

 

Entre totes les respostes correctes, se sortejaran les entrades segons ordre cronològic de resposta dels comentaris.

Cada participant podrà aportar únicament aportant un únic comentari al concurs.

Per a poder participar en aquest concurs s’ha de respondre correctament a la pregunta com a comentari en aquesta mateixa publicació de Facebook.

D’entre tots els comentaris publicats amb resposta correcta, se sortejaran 4 entrades dobles per a 4 tastos de vins i vermuts de la Fira del Vi de Rubí del cap de setmana de l l'1 i 2 de desembre. 

Cadascuna de les 4 persones guanyadores que compleixin els requisits especificats a la base 6) i amb resposta correcta seran premiats amb un total de 2 entrades dobles per poder assistir als tastos següents:

  • Dissabte 1 de desembre “Tast de vermuts” de 13:30 a 14:30 h
  • Dissabte 1 de desembre “Tast de vins” de 20:00 a 21:00 h
  • Diumenge 2 de desembre “Tast de vins” de 12h a 13 h
  • Diumenge 2 de desembre “tast de vermuts” de 13:30 a 14:30 h

Les persones receptores de les entrades han de ser majors d’edat.

Les persones guanyadores no podran escollir l'horari d'assistència al tast de vins/vermuts ni dia, i per tant, no es podran efectuar canvis en les entrades sortejades per a cada tast.

En acord amb això el concurs adjudicarà 4 guanyadors amb dret a 2 entrades dobles per a cada tast ( 2 tastos de vermuts i 2 tastos de vins).

L’adjudicació de les entrades serà segons l’ordre de resposta de publicació dels comentaris correctes.

D’entre els 4 primers comentaris correctes, els dos primers comentaris rebran les entrades pels tastos del dissabte 1 de desembre (primer horari matins i després horari tardes) i els altres dos comentaris rebran les entrades pel diumenge 2 de desembre (ordre de matins i tardes)

Els guanyadors es notificaran el dijous 29 de novembre al Facebook de Bonpreu Esclat a partir de les 12 h del migdia. Els guanyadors s’anunciaran mitjançant una menció directa a la resposta donada sobre la pregunta plantejada en aquest concurs.

A banda de notificar-ho públicament sobre els comentaris, BON PREU-ESCLAT els hi enviarà missatge privat sol·licitant el seu DNI/NIE i número de la targeta client per poder efectuar la recollida presencial de les entrades a la Fira del Vi de Rubí al Celler de Rubí ubicat al Carrer Federico García Lorca, s/n, 08101 Rubí, Barcelona.

Per poder optar al premi, serà imprescindible disposar de la targeta client de Bonpreu i Esclat. Es verificarà que els guanyadors disposin de targeta client Bonpreu i Esclat. 

La recollida d’entrades serà 20 minuts abans del tast de vins o vermuts amb el qual hagin sigut premiats els guanyadors.

Els guanyadors hauran de recollir les entrades el dissabte 1 de desembre (en cas d’haver guanyat algun dels tastos d’aquest dia) o el diumenge 2 de desembre (en cas que siguin tastos d’aquest dia) al Celler de Rubí ubicat al Carrer Federico García Lorca, s/n, 08101 Rubí, Barcelona.

Cal tenir en compte l’horari en què hagin tocat les entrades marcarà l’horari de recollida de les entrades.

Sisena.- Participació

Podran participar en el concurs totes les persones físiques majors de 18 anys, amb residència legal a Catalunya, que tinguin un perfil o compte a Facebook i que compleixin els requisits en els termes establerts en les presents bases legals.

La publicació d’un comentari a la publicació del concurs de BONPREU-ESCLAT per part de qui compleixi les condicions expressades, li atribueix la condició de participant.

S’admetran vàlides les participacions d’aquells usuaris que publiquin com a comentari la resposta correcta a la pregunta plantejada per BONPREU-ESCLAT. Les respostes han de ser publicades com a comentari del post divulgatiu del concurs.


Els participants autoritzen que les seves dades personals siguin publicades a la pàgina de Facebook de BONPREU-ESCLAT en cas de resultar ser els guanyadors.

Els treballadors i familiars de fins a segon grau de consanguinitat/afinitat de BONPREU-ESCLAT i de qualsevol de les seves empreses filials, agències de publicitat, agències de promocions i qualsevol que estigui relacionada amb el present concurs podran participar i fomentar la participació en el concurs però no podran optar al premi.

Setena.- Taxes i impostos
Correspon a BONPREU-ESCLAT en el seu cas, el pagament de les taxes i realitzar les retencions fiscals aplicables per la naturalesa de l’acció promocional i pel valor dels seus premis, sense perjudici de la resta d’obligacions fiscals que tinguin els guanyadors de realitzar declaracions fiscals pertinents en el moment oportú segons la legislació aplicable.

Vuitena.- Elecció del guanyador 
Un cop acabat el termini de participació en el present concurs, d’entre tots els comentaris correctes publicats a la present publicació, s’aniran adjudicant per ordre consecutiu les 4 entrades per la Fira del Vi de Rubí.

La comunicació del guanyador es realitzarà a partir de les 12h del dijous 29 de novembre per part de BONPREU-ESCLAT. El mètode serà comentant les respostes dels participants guanyadors del concurs.

La recollida de les entrades es farà presencialment al Celler de 26 ubicat al Carrer Federico García Lorca, s/n, 08101 Rubí, Barcelona.

En el supòsit que el guanyador no accepti el termini i amb les modalitats a dalt indicades, el premi serà assignat al guanyador suplent que hagi acceptat el premi en el termini i les modalitats indicades en aquestes bases, segons l’ordre de preferència establert. Si cap dels guanyadors o dels guanyadors suplents acceptés el premi en termini indicat el premi quedarà desert.
El participant que no hagi acceptat el premi en el termini i amb les modalitats a dalt indicades no tindrà dret a cap compensació.


El guanyador autoritza BONPREU-ESCLAT a reproduir i utilitzar el seu nom, cognoms i ciutat de residència, sense que aquesta utilització li confereixi cap dret a remuneració o benefici.

 

Novena.- Política de privacitat
Els participants accepten, mitjançant la seva participació en el concurs a Facebook, que els continguts i comentaris que es publiquin a xarxes socials siguin compartits amb la resta d’usuaris. La participació en un concurs d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes de Facebook.


Les dades que els participants facin constar en el concurs s’incorporaran a un fitxer automatitzat de dades personals titularitat de BONPREU-ESCLAT amb l’objectiu de gestionar la participació en el concurs de que són objecte aquestes bases legals i realitzar les tasques inherents a aquest. Un cop finalitzada l’elecció del guanyador, les dades proporcionades de tots els participants seran incorporades a la base de dades de BONPREU-ESCLAT amb la finalitat d’enviar informació comercial de BONPREU-ESCLAT.
Segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el titular de les dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició, en els termes i terminis legalment establerts mitjançant comunicació escrita firmada per l’interessat, remesa per correu al responsable de fitxer de BONPREU-ESCLAT a Ctra. C-17, Km 73, 08509 de Les Masies de Voltregà. La comunicació ha de contenir com a mínim el nom/usuari, adreça de correu electrònic i actuació que se sol·licita així com adjuntar còpia del seu document d’identitat o targeta de residència.
Així mateix, queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts, per part dels usuaris, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error a la resta d’usuaris o al personal de BONPREU-ESCLAT, en particular els continguts que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial, pertanyents a terceres persones quan no tinguin l’autorització del titular dels drets, menyscabin o desprestigiïn la fama o crèdit de BONPREU-ESCLAT, siguin considerades com a un cas de publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i/o incorporin virus o qualsevol altre element electrònic que pugui danyar o impedir el funcionament del lloc.

Desena.- Limitació de responsabilitats
BONPREU-ESCLAT no es responsabilitza de possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, retards o qualsevol circumstància imputable a tercers que puguin afectar la participació en el present concurs. Així mateix, no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament dels següents llocs: https://www.facebook.com/supermercatsbonpreuesclat.

El participant exonera Facebook de qualsevol responsabilitat i reconeix que el concurs no està patrocinat, avalat, administrat ni associat de cap manera a Facebook. Qualsevol informació proporcionada pel participant serà proporcionada a BONPREU-ESCLAT.

Onzena.- Reserva de drets
BONPREU-ESCLAT es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions del present concurs si existeix causa justificada, sense assumir cap responsabilitat per aquesta modificació, comprometent-se a comunicar amb suficient anticipació les noves bases i condicions de participació.
BONPREU-ESCLAT es reserva el dret de donar de baixa tots aquells participants que estiguin fent un mal ús del concurs, realitzin actes fraudulents, perjudiquin altres participants o participin amb fotografies ofensives i/o que atemptin contra la seva imatge comercial.
En cas que es detectin actes fraudulents fent servir programes o eines informàtiques que permetin la participació automàtica i, en general, qualsevol altre mecanisme que contravingui la transparència del concurs, BONPREU-ESCLAT es reserva el dret de donar de baixa i fins i tot retirar el premi de forma automàtica i sense explicació de cap mena a tots aquells participants que s’hagin beneficiat de forma directa o indirecta d’aquesta mena d’actuacions fraudulentes, podent a més exercir totes les accions civils o penals que pugin correspondre. Tot l‘anterior inclou la creació d’e-mails efímers o temporals per a poder participar, reservant-se BONPREU-ESCLAT el dret de bloquejar aquelles participacions que facin servir aquesta mena de comptes de correu electrònic.

Dotzena-. Legislació aplicable i Fur
El present concurs es regeix per la legislació espanyola vigent.
Qualsevol reclamació relacionada amb aquest concurs ha d’enviar-se per escrit a BONPREU-ESCLAT, a la Ctra. C-17, Km 73, 08509 de Les Masies de Voltregà, abans dels 30 dies posteriors a la data límit de participació en el concurs.
Per a qualsevol qüestió litigiosa que pogués sorgir del present concurs, BONPREU-ESCLAT i tots els participants se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Vic.

 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per realitzar anàlisis d'ús i de mesurament de la nostra web per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu el seu ús. Més informació.