Bases legals – Concurs 53 diumenges

BON PREU SAU (des d’ara BONPREU-ESCLAT), amb domicili social a la ctra. C-17, km.73, 08509 de Les Masies de Voltregà amb CIF A08665838, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al foli 41, volum 22507, full B 38750 ha decidit organitzar un sorteig que es regirà per les següents bases:  

Primera.- Objectiu del sorteig 

L’objectiu del present sorteig és incrementar l’engagement a les xarxes socials de BONPREU-ESCLAT: Instagram. 

Segona.- Període de participació 

El present sorteig començarà el 15 de desembre de 2020 a les 16:30 hores i acabarà el 17 de desembre de 2020 a les 13:00 hores (hora peninsular). 

Tercera.- Àmbit territorial 

L’àmbit territorial del present sorteig és tot el territori català. Podran participar en el sorteig totes aquelles persones que tinguin residència en territori català. 

Quarta.- Naturalesa del sorteig 

La participació en el sorteig és de caràcter gratuït i el simple fet de participar-hi implica la plena acceptació de les presents bases en la seva totalitat. En conseqüència, qualsevol manifestació en el sentit de no acceptar-les implica l’exclusió del participant, quedant BONPREU-ESCLAT exonerat de les seves obligacions cap al participant. 

Cinquena.- Mecànica del sorteig 

Les persones que vulguin participar hauran seguir al perfil de @bonpreuesclat a Instagram, posar like a la publicació del sorteig, etiquetar a un amic o amiga en els comentaris i afegir un emoji d’una cara somrient.  

Entre totes les persones participants es farà un sorteig de 5 entrades dobles per la funció de l’obra de teatre 53 diumenges del 19 de desembre de 2020.

Sisena.- Participació i drets d’imatge 

Podran participar en el sorteig totes les persones físiques majors de 18 anys, amb residència legal a Catalunya que compleixin els requisits en els termes establerts en les presents bases legals. 

Totes les dades introduïdes pel participant hauran de ser veraces. En el supòsit que el participant hagués registrat amb dades falses, la seva participació no es tindrà en compte i quedarà exclòs del sorteig. Queda taxativament prohibit l’ús de dades de terceres persones. 

Els participants autoritzen que les seves dades personals remeses siguin publicades a la pàgina web de BONPREU-ESCLAT i en qualsevol dels seus canals de comunicació, sense que això generi dret a favor dels mateixos a rebre cap contraprestació. 

Els treballadors i familiars de fins a segon grau de consanguinitat/afinitat de BONPREU-ESCLAT i de qualsevol de les seves empreses filials, agències de publicitat, agències de promocions i qualsevol que estigui relacionada amb el present sorteig podran participar i fomentar la participació en el sorteig però no podran optar al premi. 

Setena.- Taxes i impostos 

Correspon a BONPREU-ESCLAT en el seu cas, el pagament de les taxes i realitzar les retencions fiscals aplicables per la naturalesa de l’acció promocional i pel valor dels seus premis, sense perjudici de la resta d’obligacions fiscals que tinguin els guanyadors de realitzar declaracions fiscals pertinents en el moment oportú segons la legislació aplicable. 

Vuitena.- Elecció del guanyador 

Hi haurà 5 guanyadors que es publicaran el dia 17 de desembre de 2020 a la tarda.

Un cop acabat el termini de participació en el present concurs, d’entre tots els participants que hagin realitzat la mecànica correctament, s’adjudicarà un guanyador de manera aleatòria per mitjà de l’eina Easypromos. En total hi haurà 5 persones guanyadores. 

BONPREU-ESCLAT es posarà en contacte amb el guanyador per missatge directe o correu. Un cop el guanyador accepti el premi, es comunicarà el seu nom a través de l’Instagram de Bonpreu i Esclat. 

BONPREU-ESCLAT haurà de rebre l’acceptació del premi per escrit en el termini de 24 hores hàbils (exclosos dissabtes, diumenges i festius) a comptar des de la data de notificació de la seva condició de guanyador o de guanyador suplent. Aquesta acceptació podrà fer-se per correu electrònic o missatge directe i haurà d’incloure el nom i l’adreça de correu electrònic del guanyador, perquè se li pugui fer l’entrega de les entrades a través del correu electrònic.

En el supòsit que el guanyador no accepti el termini i amb les modalitats a dalt indicades, el premi serà assignat al guanyador suplent que hagi acceptat el premi en el termini i les modalitats indicades en aquestes bases, segons l’ordre de preferència establert. Si cap dels guanyadors o dels guanyadors suplents acceptés el premi en termini indicat el premi quedarà desert. 

El participant que no hagi acceptat el premi en el termini i amb les modalitats a dalt indicades no tindrà dret a cap compensació. 

Novena.- Política de privacitat 

Les dades que els participants facin constar en el sorteig s’incorporaran a un fitxer automatitzat de dades personals titularitat de BONPREU-ESCLAT amb l’objectiu de gestionar la participació en el sorteig de que són objecte aquestes bases legals i realitzar les tasques inherents a aquest. Un cop finalitzada l’elecció del guanyador, les dades proporcionades de tots els participants seran incorporades a la base de dades de BONPREU-ESCLAT amb la finalitat d’enviar informació comercial de BONPREU-ESCLAT. 

Segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el titular de les dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició, en els termes i terminis legalment establerts mitjançant comunicació escrita firmada per l’interessat, remesa per correu al responsable de fitxer de BONPREU-ESCLAT a ctra. C-17, km. 73, 08509 de Les Masies de Voltregà. La comunicació ha de contenir com a mínim el nom/usuari, adreça de correu electrònic i actuació que se sol·licita així com adjuntar còpia del seu document d’identitat o targeta de residència. 

Així mateix, queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts, per part dels usuaris, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error a la resta d’usuaris o al personal de BONPREU-ESCLAT, en particular els continguts que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial, pertanyents a terceres persones quan no tinguin l’autorització del titular dels drets, menyscabin o desprestigiïn la fama o crèdit de BONPREU-ESCLAT, siguin considerades com a un cas de publicat il·lícita, enganyosa o deslleial i/o incorporin virus o qualsevol altre element electrònic que pugui danyar o impedir el funcionament del lloc. 

Desena.- Limitació de responsabilitats 

BONPREU-ESCLAT no es responsabilitza de possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, retards o qualsevol circumstància imputable a tercers que puguin afectar la participació en el present sorteig. Qualsevol informació proporcionada pel participant serà proporcionada a BONPREU-ESCLAT. 

Onzena.- Reserva de drets 

BONPREU-ESCLAT es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions del present sorteig si existeix causa justificada, sense assumir cap responsabilitat per aquesta modificació, comprometent-se a comunicar amb suficient anticipació les noves bases i condicions de participació. 

BONPREU-ESCLAT es reserva el dret de donar de baixa tots aquells participants que estiguin fent un mal ús del sorteig, realitzin actes fraudulents, perjudiquin altres participants o participin amb fotografies ofensives i/o que atemptin contra la seva imatge comercial. 

En cas que es detectin actes fraudulents fent servir programes o eines informàtiques que permetin la participació automàtica i, en general, qualsevol altre mecanisme que contravingui la transparència del sorteig, BONPREU-ESCLAT es reserva el dret de donar de baixa i fins i tot retirar el premi de forma automàtica i sense explicació de cap mena a tots aquells participants que s’hagin beneficiat de forma directa o indirecta d’aquesta mena d’actuacions fraudulentes, podent a més exercir totes les accions civils o penals que pugin correspondre. Tot l’anterior inclou la creació de perfils o e-mails efímers o temporals per a poder participar, reservant-se BONPREU-ESCLAT el dret de bloquejar aquelles participacions que facin servir aquesta mena de comptes de correu electrònic o perfils. 

Dotzena-. Legislació aplicable i Fur 

El present sorteig es regeix per la legislació espanyola vigent. 

Qualsevol reclamació relacionada amb aquest sorteig ha d’enviar-se per escrit a BONPREU-ESCLAT, a la ctra. C-17, km 73, 08509 de Les Masies de Voltregà, abans dels 30 dies posteriors a la data límit de participació en el sorteig. 

Per a qualsevol qüestió litigiosa que pogués sorgir del present sorteig, BONPREU-ESCLAT i tots els participants se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Vic. 

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y de medición de nuestra web, así como para mostrarte publicidad personalizada a partir de tu perfil y hábitos de navegación. Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar" o configurarlas o rechazar su uso pulsando el botón "Configurar". Más información.