Bases legals – Concurs Instagram i Facebook Emotiona’t

BON PREU SAU (des d’ara BONPREU-ESCLAT), amb domicili social a la Ctra. C-17, Km.73, 08509 de Les Masies de Voltregà amb CIF A08665838, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al foli 41, volum 22507, full B 38750 ha decidit organitzar un concurs que es regirà per les següents bases:

Primera.- Objectiu del concurs
L’objectiu del present concurs és incrementar l’engagement a les xarxes socials de BONPREU-ESCLAT.

Es faran dos concursos amb idèntica mecànica, terminis i premis: un al Facebook i l’altre a l’instagram de Bonpreu i Esclat.

A cada xarxa social, entre els usuaris que ens comentin la publicació del tió de Nadal sortejarem un lot de productes Bonpreu i Esclat valorat en 50 €.

Hi haurà una persona guanyadora del concurs a Facebook i una persona guanyadora al concurs d’Instagram. En acord amb això, sortejarem 2 lots de productes Bonpreu i Esclat valorades en 50 €.

Segona.- Període de participació 
Els concurs començarà el dilluns 10 de desembre de 2018 fins al 21 de desembre a les 12.00 hores (hora peninsular).

Tercera.- Àmbit territorial 
L’àmbit territorial del presents concurs és tot el territori català. Podran participar en el concurs totes aquelles persones que tinguin residència en territori català.

Quarta.- Naturalesa del concurs
La participació en el concurs és de caràcter gratuït i el simple fet de participar-hi implica la plena acceptació de les presents bases en la seva totalitat. En conseqüència, qualsevol manifestació en el sentit de no acceptar-les implica l’exclusió del participant, quedant BONPREU-ESCLAT exonerat de les seves obligacions cap al participant.

Cinquena.- Mecànica del concurs

S’organitzen dos concursos, un per a Facebook i l’altre per a Instagram, ja que es penjarà amb idèntic procediment ambdues xarxes socials.

Per poder participar al concurs caldrà:

1-Comenta’ns aquesta publicació amb l’emoticona que et suggereix la cara del teu tió quan acaba de menjar.

2- En el mateix comentari amb l'emoticona, menciona a 2 amics/amigues que voleu que també ens expliquin les emocions del seu tió.
3- Fes m'agrada en aquesta publicació.

 

Entre totes les respostes que compleixin els requisits sol·licitats en aquestes bases legals es sortejarà un lot de productes Bonpreu i Esclat valorat en 50 € per a Facebook i un altre per a Instagram.


Cada participant podrà aportar únicament un únic comentari al concurs.

Per a poder participar en aquest concurs s’ha de comentar correctament la publicació, tenint en compte els requisits sol·licitats (incloure emoticona, mencionar dos amics i fer m’agrada a la publicació).

Una mateixa persona pot participar en els dos concursos vigents, el de Facebook i al d’Instagram.

La persona guanyadora que compleixi els requisits especificats a la base 6) i amb resposta correcta serà premiat amb un lot de productes Bonpreu i Esclat valorat en 50 € que recollirà presencialment a la botiga Bonpreu o Esclat que li quedi més propera i que ell o ella mateixa ens indiqui.

La persona receptora del premi ha de ser major d’edat.

L’adjudicació del premi serà de manera aleatòria entre totes les respostes correctes dels participants per una banda a Facebook, i per l’altra a Instagram. El sorteig es farà mitjançant l’eina d’Easypromos i s’adjudicaran dos guanyadors, un per a cada plataforma.

El guanyador es notificarà el divendres 21 de desembre a partir de les 12 h del migdia. El guanyador s’anunciarà mitjançant una menció directa a la resposta donada sobre la pregunta plantejada en aquest concurs, així com un enllaç directe a una pàgina generada per mitjà d’Easypromos que inclourà el nom del guanyador.

A banda de notificar-ho públicament sobre els comentaris, BON PREU-ESCLAT els hi enviarà missatge privat sol·licitant el seu DNI/NIE i número de la targeta client per poder efectuar la recollida presencial del lot de productes al seu establiment més proper.

Del moment que tinguem les dades, el premi es lliurarà un cop tingui la botiga a punt el premi.

Per poder optar al premi, serà imprescindible disposar de la targeta client de Bonpreu i Esclat. Es verificarà que el guanyador disposi de targeta client Bonpreu i Esclat. 

El client recollirà presencialment el lot a la botiga Bonpreu i Esclat que ell mateix ens indiqui. En cas que aquell establiment no ho tingui disponible, li comunicarem un altre proper on pugui recollir el premi.

Sisena.- Participació

Podran participar en el concurs totes les persones físiques majors de 18 anys, amb residència legal a Catalunya, que tinguin un perfil o compte a Facebook i que compleixin els requisits en els termes establerts en les presents bases legals.

La publicació d’un comentari a la publicació del concurs de BONPREU-ESCLAT per part de qui compleixi les condicions expressades, li atribueix la condició de participant.

S’admetran vàlides les participacions d’aquells usuaris que publiquin com a comentari la resposta correcta a la pregunta plantejada per BONPREU-ESCLAT. Les respostes han de ser publicades com a comentari del post divulgatiu del concurs.


Els participants autoritzen que les seves dades personals siguin publicades a la pàgina de Facebook i d’Instagram de BONPREU-ESCLAT en cas de resultar ser el guanyador.

Els treballadors i familiars de fins a segon grau de consanguinitat/afinitat de BONPREU-ESCLAT i de qualsevol de les seves empreses filials, agències de publicitat, agències de promocions i qualsevol que estigui relacionada amb el present concurs podran participar i fomentar la participació en el concurs però no podran optar al premi.

Setena.- Taxes i impostos
Correspon a BONPREU-ESCLAT en el seu cas, el pagament de les taxes i realitzar les retencions fiscals aplicables per la naturalesa de l’acció promocional i pel valor dels seus premis, sense perjudici de la resta d’obligacions fiscals que tingui el guanyador de realitzar declaracions fiscals pertinents en el moment oportú segons la legislació aplicable.

Vuitena.- Elecció del guanyador 
Un cop acabat el termini de participació en el present concurs, d’entre tots els comentaris correctes publicats a la present publicació, s’adjudicarà un guanyador de manera aleatòria per mitja de l’eina Easypromos.

La comunicació dels 2 guanyadors (un per plataforma) es realitzarà a partir de les 12 h del divendres 21 de desembre per part de BONPREU-ESCLAT. El mètode serà comentant la resposta dels participant guanyador del concurs i per mitjà d’un enllaç generat per mitjà de l’eina Easypromos.

En el supòsit que el guanyador no accepti el termini i amb les modalitats a dalt indicades, el premi serà assignat al guanyador suplent que hagi acceptat el premi en el termini i les modalitats indicades en aquestes bases, segons l’ordre de preferència establert. Si el guanyador o els guanyadors suplents no acceptessin el premi en termini indicat el premi quedarà desert.
El participant que no hagi acceptat el premi en el termini i amb les modalitats a dalt indicades no tindrà dret a cap compensació.


El guanyador autoritza BONPREU-ESCLAT a reproduir i utilitzar el seu nom, cognoms i ciutat de residència, sense que aquesta utilització li confereixi cap dret a remuneració o benefici.

 

Novena.- Política de privacitat
Els participants accepten, mitjançant la seva participació en el concurs a Facebook, que els continguts i comentaris que es publiquin a xarxes socials siguin compartits amb la resta d’usuaris. La participació en un concurs d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes de Facebook.


Les dades que els participants facin constar en el concurs s’incorporaran a un fitxer automatitzat de dades personals titularitat de BONPREU-ESCLAT amb l’objectiu de gestionar la participació en el concurs de que són objecte aquestes bases legals i realitzar les tasques inherents a aquest. Un cop finalitzada l’elecció del guanyador, les dades proporcionades de tots els participants seran incorporades a la base de dades de BONPREU-ESCLAT amb la finalitat d’enviar informació comercial de BONPREU-ESCLAT.
Segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el titular de les dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició, en els termes i terminis legalment establerts mitjançant comunicació escrita firmada per l’interessat, remesa per correu al responsable de fitxer de BONPREU-ESCLAT a Ctra. C-17, Km 73, 08509 de Les Masies de Voltregà. La comunicació ha de contenir com a mínim el nom/usuari, adreça de correu electrònic i actuació que se sol·licita així com adjuntar còpia del seu document d’identitat o targeta de residència.
Així mateix, queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts, per part dels usuaris, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error a la resta d’usuaris o al personal de BONPREU-ESCLAT, en particular els continguts que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial, pertanyents a terceres persones quan no tinguin l’autorització del titular dels drets, menyscabin o desprestigiïn la fama o crèdit de BONPREU-ESCLAT, siguin considerades com a un cas de publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i/o incorporin virus o qualsevol altre element electrònic que pugui danyar o impedir el funcionament del lloc.

Desena.- Limitació de responsabilitats
BONPREU-ESCLAT no es responsabilitza de possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, retards o qualsevol circumstància imputable a tercers que puguin afectar la participació en el present concurs. Així mateix, no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament dels següents llocs: https://www.facebook.com/supermercatsbonpreuesclat.

El participant exonera Facebook de qualsevol responsabilitat i reconeix que el concurs no està patrocinat, avalat, administrat ni associat de cap manera a Facebook. Qualsevol informació proporcionada pel participant serà proporcionada a BONPREU-ESCLAT.

Onzena.- Reserva de drets
BONPREU-ESCLAT es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions del present concurs si existeix causa justificada, sense assumir cap responsabilitat per aquesta modificació, comprometent-se a comunicar amb suficient anticipació les noves bases i condicions de participació.
BONPREU-ESCLAT es reserva el dret de donar de baixa tots aquells participants que estiguin fent un mal ús del concurs, realitzin actes fraudulents, perjudiquin altres participants o participin amb fotografies ofensives i/o que atemptin contra la seva imatge comercial.
En cas que es detectin actes fraudulents fent servir programes o eines informàtiques que permetin la participació automàtica i, en general, qualsevol altre mecanisme que contravingui la transparència del concurs, BONPREU-ESCLAT es reserva el dret de donar de baixa i fins i tot retirar el premi de forma automàtica i sense explicació de cap mena a tots aquells participants que s’hagin beneficiat de forma directa o indirecta d’aquesta mena d’actuacions fraudulentes, podent a més exercir totes les accions civils o penals que pugin correspondre. Tot l‘anterior inclou la creació d’e-mails efímers o temporals per a poder participar, reservant-se BONPREU-ESCLAT el dret de bloquejar aquelles participacions que facin servir aquesta mena de comptes de correu electrònic.

Dotzena-. Legislació aplicable i Fur
El present concurs es regeix per la legislació espanyola vigent.
Qualsevol reclamació relacionada amb aquest concurs ha d’enviar-se per escrit a BONPREU-ESCLAT, a la Ctra. C-17, Km 73, 08509 de Les Masies de Voltregà, abans dels 30 dies posteriors a la data límit de participació en el concurs.
Per a qualsevol qüestió litigiosa que pogués sorgir del present concurs, BONPREU-ESCLAT i tots els participants se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Vic.

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y de medición de nuestra web, así como para mostrarte publicidad personalizada a partir de tu perfil y hábitos de navegación. Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar" o configurarlas o rechazar su uso pulsando el botón "Configurar". Más información.