Bases legals - Sorteig 3r aniversari Pay

BON PREU SAU (des d'ara BONPREU-ESCLAT), amb domicili social a la ctra. C-17, km.73, 08508 de Les Masies de Voltregà amb CIF A08665838, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al foli 41, volum 22507, full B 38750 ha decidit organitzar un sorteig que es regirà per les següents bases:

Primera.- Objectiu del sorteig
L'objectiu del present sorteig és incrementar l'engagement a les xarxes socials de BONPREU-ESCLAT: Instagram, així com generar altes de la Targeta Pay gestionada i subjecta a l'aprovació de SABADELL CONSUMER FINANCE, S.A.U. Sociedad Unipersonal (des d'ara "Sabadell Consumer") amb domicili social a Pl. Catalunya, 1, 08201 Sabadell, NIF A63574719, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 42.960, foli 80, full B295423, inscripció 73.

Segona.- Període de participació
La participació al present sorteig començarà el 19 d'abril de 2021 a les 16:30 hores i acabarà el 25 d'abril de 2021 a les 23:59 hores (hora peninsular).

Tercera.- Àmbit territorial
L'àmbit territorial del present sorteig és tot el territori català. Podran participar en el sorteig totes aquelles persones que tinguin residència en territori català.

Quarta.- Naturalesa del sorteig
La participació en el sorteig és de caràcter gratuït i el simple fet de participar-hi implica la plena acceptació de les presents bases en la seva totalitat. En conseqüència, qualsevol manifestació en el sentit de no acceptar-les implica l'exclusió immediata del participant, quedant BONPREU-ESCLAT exonerat de les seves obligacions cap al participant.

Cinquena.- Mecànica del sorteig
Les persones que vulguin participar hauran de realitzar les següents indicacions:

  • Seguir al perfil d'Instagram de Bonpreu i Esclat (@bonpreuesclat).
  • Donar "like" a la publicació del sorteig
  • Etiquetar a dos amics, familiars i/o coneguts, en la secció de comentaris de la mateixa publicació.
  • Haver-se donat d'alta de la Targeta Pay fins al 25 d'abril de 2021. En el cas de ja disposar de la Targeta Pay, només caldrà que compleixis les indicacions anteriors per participar en el sorteig.

Entre totes les persones participants que hagin complert aquestes condicions, es realitzarà un sorteig on el guanyador aconseguirà un Patinet elèctric Xiaomi (Mi Electric Scooter Pro 2) o bé un altre premi d'igual valor, a opció dels organitzadors.

Sisena.- Condicions de sol·licitud i tramitació de la Targeta Pay
Per a aquelles noves sol·licituds de la Targeta Pay, es considerarà com a participació en el sorteig la d'aquelles targetes que hagin estat aprovades i completat el procés de tramitació abans del 9 de maig del 2021.
En el cas que ja es disposi de la Targeta Pay, aquesta ha d'estar operativa, sense presentar incidències de pagament.

Setena.- Participació i drets d'imatge
Podran participar en el sorteig totes les persones físiques majors de 25 anys, amb residència legal a Catalunya que compleixin els requisits en els termes establerts en les presents bases legals. Totes les dades introduïdes pel participant hauran de ser veraces. En el supòsit que el participant hagués registrat amb dades falses, la seva participació no es tindrà en compte i quedarà exclòs del sorteig. Queda taxativament prohibit l'ús de dades de terceres persones.
Els participants autoritzen que les seves dades personals remeses siguin publicades a la pàgina web de BONPREU-ESCLAT i en qualsevol dels seus canals de comunicació, sense que això generi dret a favor dels mateixos a rebre cap contraprestació.Els treballadors i familiars de fins a segon grau de consanguinitat/afinitat de BONPREU-ESCLAT i de qualsevol de les seves empreses filials, agències de publicitat, agències de promocions i qualsevol que estigui relacionada amb el present sorteig podran participar i fomentar la participació en el sorteig però no podran optar al premi.

Setena.- Taxes i impostos
Correspon a BONPREU-ESCLAT en el seu cas, el pagament de les taxes i realitzar les retencions fiscals aplicables per la naturalesa de l'acció promocional i pel valor dels seus premis, sense perjudici de la resta d'obligacions fiscals que tinguin els guanyadors de realitzar declaracions fiscals pertinents en el moment oportú segons la legislació aplicable.

Vuitena.- Elecció del guanyador
De tots els participants inscrits i que tinguin dret a participar al concurs segons les presents bases i a optar al premi, s'escollirà a un 1 guanyador que s'escollirà el dia 10 de maig. Un cop acabat el termini de participació en el present concurs, d'entre tots els participants que hagin realitzat la mecànica correctament, s'adjudicarà un guanyador de manera aleatòria per mitjà de l'eina Easypromos. En total hi haurà 1 persona guanyadora i 10 suplents.
BONPREU-ESCLAT es posarà en contacte amb el guanyador per missatge directe o correu. Un cop el guanyador accepti el premi, es comunicarà el seu nom a través del perfil d'Instagram de Supermercats Bonpreu i Esclat.

BONPREU-ESCLAT haurà de rebre l'acceptació del premi per escrit en el termini de 48 hores hàbils (exclosos dissabtes, diumenges i festius) a comptar des de la data de notificació de la seva condició de guanyador o de guanyador suplent. Aquesta acceptació podrà fer-se per correu electrònic o missatge directe i haurà d'incloure el nom complet, el DNI i l'enumeració de la Targeta Pay del guanyador, perquè se li pugui realitzar l'entrega del premi en l'establiment BONPREU-ESCLAT habitual o que s'acordi amb el guanyador.

En el supòsit que el guanyador no accepti el premi dins del termini i amb les modalitats a dalt indicades, el premi serà assignat al guanyador suplent que hagi acceptat el premi en el termini i les modalitats indicades en aquestes bases, segons l'ordre de preferència establert per l'eina Easypromos. Si cap dels guanyadors o dels guanyadors suplents acceptés el premi en termini indicat el premi quedarà desert. El guanyador que no hagi acceptat el premi en el termini i amb les modalitats a dalt indicades no tindrà dret a cap compensació.

Novena.- Política de privacitat
Les dades que els participants facin constar en el sorteig s'incorporaran a un fitxer automatitzat de dades personals titularitat de BON PREU, SAU, amb l'objectiu de gestionar la participació en el sorteig de que són objecte aquestes bases legals i realitzar les tasques inherents a aquest, com l'entrega de premis. Així mateix i en cas que siguis el guanyador del sorteig, autoritzes BON PREU, SAU per tal que pugui publicar i difondre les teves dades a través de la seva pàgina web i de les seves xarxes socials per tal que siguin accessibles per tercers. Un cop finalitzada l'elecció del guanyador, les dades proporcionades de tots els participants seran incorporades a la base de dades de BON PREU, SAU amb la finalitat d'enviar informació comercial. Conservarem la informació el temps necessari i mentre sigui legalment obligatori. Per descomptat en qualsevol moment podràs retirar el teu consentiment, així com exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, a través de la següent adreça de correu electrònic seguretatlopd@bonpreu.cat o, si ho consideres oportú, presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per a més informació, consulta la nostra pàgina web.

Així mateix, queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts, per part dels usuaris, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error a la resta d'usuaris o al personal de BONPREU-ESCLAT, en particular els continguts que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial, pertanyents a terceres persones quan no tinguin l'autorització del titular dels drets, menyscabin o desprestigiïn la fama o crèdit de BONPREU-ESCLAT, siguin considerades com a un cas de publicat il·lícita, enganyosa o deslleial i/o incorporin virus o qualsevol altre element electrònic que pugui danyar o impedir el funcionament del lloc.

Desena.- Limitació de responsabilitats
BONPREU-ESCLAT no es responsabilitza de possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, retards o qualsevol circumstància imputable a tercers que puguin afectar la participació en el present sorteig. Qualsevol informació proporcionada pel participant serà proporcionada a BONPREU-ESCLAT.

Onzena.- Reserva de drets
BONPREU-ESCLAT es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions del present sorteig si existeix causa justificada, sense assumir cap responsabilitat per aquesta modificació, comprometent-se a comunicar amb suficient anticipació les noves bases i condicions de participació a la mateixa pàgina en la que es publiqui el concurs.

BONPREU-ESCLAT es reserva el dret de donar de baixa tots aquells participants que estiguin fent un mal ús del sorteig, realitzin actes fraudulents, perjudiquin altres participants o participin amb fotografies ofensives i/o que atemptin contra la seva imatge comercial.

En cas que es detectin actes fraudulents fent servir programes o eines informàtiques que permetin la participació automàtica i, en general, qualsevol altre mecanisme que contravingui la transparència del sorteig, BONPREU-ESCLAT es reserva el dret de donar de baixa i fins i tot retirar el premi de forma automàtica i sense explicació de cap mena a tots aquells participants que s'hagin beneficiat de forma directa o indirecta d'aquesta mena d'actuacions fraudulentes, podent a més exercir totes les accions civils o penals que pugin correspondre. Tot l'anterior inclou la creació de perfils o e-mails efímers o temporals per a poder participar, reservant-se BONPREU-ESCLAT el dret de bloquejar aquelles participacions que facin servir aquesta mena de comptes de correu electrònic o perfils.

Dotzena-. Legislació aplicable i Fur
El present sorteig es regeix per la legislació espanyola vigent. Qualsevol reclamació relacionada amb aquest sorteig ha d'enviar-se per escrit a BONPREU-ESCLAT, a la ctra. C-17, km 73, 08508 de Les Masies de Voltregà, abans dels 30 dies posteriors a la data límit de participació en el sorteig. Per a qualsevol qüestió litigiosa que pogués sorgir del present sorteig, BONPREU-ESCLAT i tots els participants se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Vic i els seus superiors jeràrquics.

 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per realitzar anàlisis d'ús i de mesurament de la nostra web, així com per mostrar-te publicitat personalitzada a partir del teu perfil i hàbits de navegació. Pots acceptar totes les galetes prement el botó "D'acord" o configurar-les o rebutjar el seu ús prement el botó "Configura". Més informació.