BASES LEGALS

BON PREU SAU (des d’ara BONPREU-ESCLAT), amb domicili social a la Ctra. C-17, Km.73, 08509 de Les Masies de Voltregà amb CIF A08665838, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al foli 41, volum 22507, full B 38750 ha decidit organitzar un concurs que es regirà per les següents bases:

Primera.- Objectiu del concurs
L’objectiu del present concurs és incrementar l’engagement a les xarxes socials de BONPREU-ESCLAT.
L’usuari de Facebook, Twitter i/o Instagram amb la imatge més original d’entre els deu participants més votats pels usuaris del concurs de fotografies #BonpreuEsclat guanyarà un menú calçotada per a quatre persones al restaurant Casa Fèlix de Valls, valorat en 140€.
Els requisits de la fotografia són que hi apareguin persones menjant calçots i el criteri per seleccionar-les serà l’originalitat de la foto.

Segona.- Període de participació
El present concurs començarà el dia 16 de febrer de 2016 a les 12:00 hores i acabarà el 16 de març de 2016 a les 23:59 hores (hora peninsular).

Tercera.- Àmbit territorial
L’àmbit territorial del present concurs és tot el territori català. Podran participar en el concurs totes aquelles persones que tinguin residència en territori català.

Quarta.- Naturalesa del concurs
La participació en el concurs és de caràcter gratuït i el simple fet de participar-hi implica la plena acceptació de les presents bases en la seva totalitat. En conseqüència, qualsevol manifestació en el sentit de no acceptar-les implica l’exclusió del participant, quedant BONPREU-ESCLAT exonerat de les seves obligacions cap al participant.

Cinquena.- Mecànica del concurs
Les persones que vulguin participar ho podran fer de dues maneres: bé penjant la seva foto a través del formulari de l’APP de promocions d’Easypromos o bé fent servir el hashtag #BonpreuEsclat a Twitter o Instagram juntament amb la seva imatge. 
D’entre les 10 fotografies més votades dins l’APP del concurs, un jurat format pel departament de Comunicació de BONPREU-ESCLAT en triarà la guanyadora el 17 de març, un cop finalitzat el concurs.

Sisena.- Participació i drets d’imatge
Podran participar en el concurs totes les persones físiques majors de 18 anys, amb residència legal a Catalunya, que tinguin un perfil o compte a Instagram, Facebook o Twitter i que compleixin els requisits en els termes establerts en les presents bases legals.
S’admetran tantes participacions com vulgui compartir l’usuari utilitzant el hashtag mencionat en aquestes bases. Tot i això, a fi de respectar les normes de Twitter, no seran acceptades entrades múltiples en un sol dia i qualsevol usuari de Twitter que estigui fent servir comptes múltiples no podrà resultar guanyador del concurs.
Els participants garanteixen que les imatges publicades no infringeixen drets de propietat intel·lectual ni d’imatge de tercers i exoneren BONPREU-ESCLAT de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No estan permeses fotografies on hi apareguin menors d’edat.
Totes les dades introduïdes pel participant hauran de ser veraces. En el supòsit que el participant s’hagués registrat amb dades falses, la seva participació no es tindrà en compte i quedarà exclòs del concurs. Queda taxativament prohibit l’ús de dades de terceres persones.
Els participants autoritzen que les seves dades personals i fotografies remeses siguin publicades a la pàgina web de BONPREU-ESCLAT i en qualsevol dels seus canals de comunicació, sense que això generi dret a favor dels mateixos a rebre cap contraprestació.
Els treballadors i familiars de fins a segon grau de consanguinitat/afinitat de BONPREU-ESCLAT i de qualsevol de les seves empreses filials, agències de publicitat, agències de promocions i qualsevol que estigui relacionada amb el present concurs podran participar i fomentar la participació en el concurs però no podran optar al premi.

Setena.- Taxes i impostos
Correspon a BONPREU-ESCLAT en el seu cas, el pagament de les taxes i realitzar les retencions fiscals aplicables per la naturalesa de l’acció promocional i pel valor dels seus premis, sense perjudici de la resta d’obligacions fiscals que tinguin els guanyadors de realitzar declaracions fiscals pertinents en el moment oportú segons la legislació aplicable.

Vuitena.- Elecció del guanyador
Un cop acabat el termini de participació en el present concurs, d’entre tots els participants del concurs un jurat decidit per BONPREU-ESCLAT triarà la foto guanyadora basant-se en criteris d’originalitat.
La comunicació del guanyador es realitzarà per part de BONPREU-ESCLAT a través de la xarxa social que el participant hagi fet servir per a participar en el termini de 2/3 dies laborables posteriors a la selecció del guanyador i dels suplents. Un cop el guanyador accepti el premi, es comunicarà el nom del guanyador a través de totes les xarxes socials de Bonpreu i Esclat.
BONPREU-ESCLAT haurà de rebre l’acceptació del premi per escrit en el termini de 48 hores hàbils (exclosos dissabtes, diumenges i festius) a comptar des de la data de notificació de la seva condició de guanyador o de guanyador suplent. Aquesta acceptació podrà fer-se per correu electrònic i haurà d’incloure el número de DNI o NIE del propi guanyador a fi que la seva identitat pugui ser comprovada en el moment de gaudir del premi (el nom del guanyador serà facilitat al restaurant per part de Bonpreu i Esclat). En el supòsit que el guanyador no accepti el termini i amb les modalitats a dalt indicades, el premi serà assignat al guanyador suplent que hagi acceptat el premi en el termini i les modalitats indicades en aquestes bases, segons l’ordre de preferència establert. Si cap dels guanyadors o dels guanyadors suplents acceptés el premi en termini indicat el premi quedarà desert.
El participant que no hagi acceptat el premi en el termini i amb les modalitats a dalt indicades no tindrà dret a cap compensació.
Un cop acceptat el premi es divulgarà la imatge guanyadora juntament amb el nom del guanyador en els diferents canals de BONPREU-ESCLAT.
BONPREU-ESCLAT comunicarà el nom del guanyador al restaurant Casa Fèlix. El guanyador podrà efectuar la reserva i gaudir del premi fins al dia 15 d’abril de 2016. A partir d’aquesta data, el restaurant es reserva el dret de modificar la composició del menú, tot i que en cap cas s’anul·larà el premi, que no es podrà bescanviar en cap cas per diners en metàl·lic.
El guanyador autoritza BONPREU-ESCLAT a reproduir i utilitzar el seu nom, cognoms i ciutat de residència, així com el seu nom d’usuari, el text i la fotografia que hagi pujat a xarxes socials en qualsevol activitat publicitària i promocional relacionada amb aquest concurs i per promocionar actes futurs de la mateixa índole, sense que aquesta utilització li confereixi cap dret a remuneració o benefici. A més, el guanyador autoritza expressament BONPREU-ESCLAT a incloure i difondre la seva fotografia amb el premi als webs o materials que BONPREU-ESCLAT cregui oportuns i on es faci públic el concurs i/o actes futurs de la mateixa índole. BONPREU-ESCLAT podrà demanar al guanyador la firma d’un document específic de cessió dels drets mencionats abans de percebre el premi.

Novena.- Política de privacitat
Els participants accepten, mitjançant la seva participació en el concurs a Instagram, Twitter i Facebook, que els continguts i comentaris que es publiquin a xarxes socials siguin compartits amb la resta d’usuaris. La participació en un concurs d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes d’Instagram, Twitter i Facebook.
Les dades que els participants facin constar en el concurs s’incorporaran a un fitxer automatitzat de dades personals titularitat de BONPREU-ESCLAT amb l’objectiu de gestionar la participació en el concurs de que són objecte aquestes bases legals i realitzar les tasques inherents a aquest. Un cop finalitzada l’elecció del guanyador, les dades proporcionades de tots els participants seran incorporades a la base de dades de BONPREU-ESCLAT amb la finalitat d’enviar informació comercial de BONPREU-ESCLAT.
Segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el titular de les dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició, en els termes i terminis legalment establerts mitjançant comunicació escrita firmada per l’interessat, remesa per correu al responsable de fitxer de BONPREU-ESCLAT a Ctra. C-17, Km 73, 08509 de Les Masies de Voltregà. La comunicació ha de contenir com a mínim el nom/usuari, adreça de correu electrònic i actuació que se sol·licita així com adjuntar còpia del seu document d’identitat o targeta de residència.
Així mateix, queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts, per part dels usuaris, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error a la resta d’usuaris o al personal de BONPREU-ESCLAT, en particular els continguts que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial, pertanyents a terceres persones quan no tinguin l’autorització del titular dels drets, menyscabin o desprestigiïn la fama o crèdit de BONPREU-ESCLAT, siguin considerades com a un cas de publicat il·lícita, enganyosa o deslleial i/o incorporin virus o qualsevol altre element electrònic que pugui danyar o impedir el funcionament del lloc.

Desena.- Limitació de responsabilitats
BONPREU-ESCLAT no es responsabilitza de possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, retards o qualsevol circumstància imputable a tercers que puguin afectar la participació en el present concurs. Així mateix, no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament dels següents llocs: https://www.facebook.com/supermercatsbonpreuesclat, http://a.cstmapp.com/p/12976.
El participant exonera Facebook, Instagram i Twitter de qualsevol responsabilitat i reconeix que el concurs no està patrocinat, avalat, administrat ni associat de cap manera a Facebook, Instagram o Twitter. Qualsevol informació proporcionada pel participant serà proporcionada a BONPREU-ESCLAT.

Onzena.- Reserva de drets
BONPREU-ESCLAT es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions del present concurs si existeix causa justificada, sense assumir cap responsabilitat per aquesta modificació, comprometent-se a comunicar amb suficient anticipació les noves bases i condicions de participació.
BONPREU-ESCLAT es reserva el dret de donar de baixa tots aquells participants que estiguin fent un mal ús del concurs, realitzin actes fraudulents, perjudiquin altres participants o participin amb fotografies ofensives i/o que atemptin contra la seva imatge comercial.
En cas que es detectin actes fraudulents fent servir programes o eines informàtiques que permetin la participació automàtica i, en general, qualsevol altre mecanisme que contravingui la transparència del concurs, BONPREU-ESCLAT es reserva el dret de donar de baixa i fins i tot retirar el premi de forma automàtica i sense explicació de cap mena a tots aquells participants que s’hagin beneficiat de forma directa o indirecta d’aquesta mena d’actuacions fraudulentes, podent a més exercir totes les accions civils o penals que pugin correspondre. Tot l‘anterior inclou la creació d’e-mails efímers o temporals per a poder participar, reservant-se BONPREU-ESCLAT el dret de bloquejar aquelles participacions que facin servir aquesta mena de comptes de correu electrònic.

Dotzena-. Legislació aplicable i Fur
El present concurs es regeix per la legislació espanyola vigent.
Qualsevol reclamació relacionada amb aquest concurs ha d’enviar-se per escrit a BONPREU-ESCLAT, a la Ctra. C-17, Km 73, 08509 de Les Masies de Voltregà, abans dels 30 dies posteriors a la data límit de participació en el concurs.
Per a qualsevol qüestió litigiosa que pogués sorgir del present concurs, BONPREU-ESCLAT i tots els participants se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Vic.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per realitzar anàlisis d'ús i de mesurament de la nostra web, així com per mostrar-te publicitat personalitzada a partir del teu perfil i hàbits de navegació. Pots acceptar totes les galetes prement el botó "D'acord" o configurar-les o rebutjar el seu ús prement el botó "Configura". Més informació.