Bases legals sorteig ExtraodinàriaNormalitat

BON PREU SAU (des d’ara BONPREU-ESCLAT), amb domicili social a la ctra. C-17, km.73, 08509 de Les Masies de Voltregà amb CIF A08665838, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al foli 41, volum 22507, full B 38750 ha decidit organitzar un sorteig que es regirà per les següents bases:  

Primera.- Objectiu del sorteig 

L’objectiu del present sorteig és incrementar l’engagement a les xarxes socials de BONPREU-ESCLAT: Facebook i Instagram. 

Segona.- Període de participació 

El present sorteig començarà el 18 de maig de 2020 a les 18:30 hores i acabarà el 24 de maig de 2020 a les 23:59 hores (hora peninsular). 

Tercera.- Àmbit territorial 

L’àmbit territorial del present sorteig és tot el territori català. Podran participar en el sorteig totes aquelles persones que tinguin residència en territori català. 

Quarta.- Naturalesa del sorteig 

La participació en el sorteig és de caràcter gratuït i el simple fet de participar-hi implica la plena acceptació de les presents bases en la seva totalitat. En conseqüència, qualsevol manifestació en el sentit de no acceptar-les implica l’exclusió del participant, quedant BONPREU-ESCLAT exonerat de les seves obligacions cap al participant. 

Cinquena.- Mecànica del sorteig 

Les persones que vulguin participar hauran de dir-nos quines situacions conservarien de l’#ExtraordinàriaNormalitat (de la situació de confinament) mitjançant la tria d’alguna de les situacions que BONPREU-ESCLAT proposen o bé pujar una imatge pròpia de cada participant.  

  1. Hande seguirel perfil d’Instagram o de Facebook de Bonpreu i Esclat 
  2. Compartir aStorieso al seu perfil de Facebookun dels nostres exemples o pujar una imatge del que volen conservar de l’ExtraordinàriaNormalitat. 
  3. Etiquetar-nos i afegir elhashtag#ExtraordinàriaNormalitat 

Entre totes les persones participants es farà un sorteig de 100 € en compres a BONPREU-ESCLAT. El premi s’abonarà a la guardiola de la targeta client de Bonpreu-Esclat del guanyador/a a bescanviar en compres als seus supermercats. En cas que el guanyador/a no tingui la targeta client Bonpreu-Esclat li tramitarà sense cap cost per procedir a l’abonament del premi. 

Sisena.- Participació i drets d’imatge 

Podran participar en el sorteig totes les persones físiques majors de 18 anys, amb residència legal a Catalunya que compleixin els requisits en els termes establerts en les presents bases legals. 

Totes les dades introduïdes pel participant hauran de ser veraces. En el supòsit que el participant hagués registrat amb dades falses, la seva participació no es tindrà en compte i quedarà exclòs del sorteig. Queda taxativament prohibit l’ús de dades de terceres persones. 

Els participants autoritzen que les seves dades personals remeses siguin publicades a la pàgina web de BONPREU-ESCLAT i en qualsevol dels seus canals de comunicació, sense que això generi dret a favor dels mateixos a rebre cap contraprestació. 

Els treballadors i familiars de fins a segon grau de consanguinitat/afinitat de BONPREU-ESCLAT i de qualsevol de les seves empreses filials, agències de publicitat, agències de promocions i qualsevol que estigui relacionada amb el present sorteig podran participar i fomentar la participació en el sorteig però no podran optar al premi. 

Setena.- Taxes i impostos 

Correspon a BONPREU-ESCLAT en el seu cas, el pagament de les taxes i realitzar les retencions fiscals aplicables per la naturalesa de l’acció promocional i pel valor dels seus premis, sense perjudici de la resta d’obligacions fiscals que tinguin els guanyadors de realitzar declaracions fiscals pertinents en el moment oportú segons la legislació aplicable. 

Vuitena.- Elecció del guanyador 

Durant la setmana de participació, hi haurà 3 guanyadors que es publicaran el dia 20 de maig a la tarda, el 22 de maig a la tarda i el 25 de maig al matí.  

Terminis de participació:

  1. Del 18 de maig de les 18:30 hores al 20 de maig a les 13:00 hores. 
  1. Del 20 de maig de les 13:00 hores al 22 de maig a les 13:00 hores. 
  1. Del 22 de maig de les 13:00 hores al 24 de maig a les 23:59 hores. 

Un cop acabats cada termini de participació en el present concurs, d’entre tots els participants que hagin realitzat la mecànica correctament, s’adjudicarà un guanyador de manera aleatòria per mitjà de l’eina Easypromos. En total hi haurà 3 persones guanyadores. 

BONPREU-ESCLAT es posarà en contacte amb el guanyador per missatge directe o correu. Un cop el guanyador accepti el premi, es comunicarà el seu nom a través del Facebook i Instagram de Bonpreu i Esclat. 

BONPREU-ESCLAT haurà de rebre l’acceptació del premi per escrit en el termini de 48 hores hàbils (exclosos dissabtes, diumenges i festius) a comptar des de la data de notificació de la seva condició de guanyador o de guanyador suplent. Aquesta acceptació podrà fer-se per correu electrònic o missatge directe i haurà d’incloure el número de DNI o NIE del propi guanyador. L'entrega del premi es farà a través de la guardiola de la targeta client del supermercat Bonpreu i Esclat. En el supòsit que el guanyador no accepti el termini i amb les modalitats a dalt indicades, el premi serà assignat al guanyador suplent que hagi acceptat el premi en el termini i les modalitats indicades en aquestes bases, segons l’ordre de preferència establert. Si cap dels guanyadors o dels guanyadors suplents acceptés el premi en termini indicat el premi quedarà desert. 

El participant que no hagi acceptat el premi en el termini i amb les modalitats a dalt indicades no tindrà dret a cap compensació. 

El guanyador autoritza BONPREU-ESCLAT a reproduir i utilitzar el seu nom, cognoms i ciutat de residència, així com el seu nom d’usuari, el text i la fotografia que hagi pujat a xarxes socials en qualsevol activitat publicitària i promocional relacionada amb aquest sorteig i per promocionar actes futurs de la mateixa índole, sense que aquesta utilització li confereixi cap dret a remuneració o benefici. BONPREU-ESCLAT podrà demanar al guanyador la firma d’un document específic de cessió dels drets mencionats abans de percebre el premi. 

Novena.- Política de privacitat 

Les dades que els participants facin constar en el sorteig s’incorporaran a un fitxer automatitzat de dades personals titularitat de BONPREU-ESCLAT amb l’objectiu de gestionar la participació en el sorteig de que són objecte aquestes bases legals i realitzar les tasques inherents a aquest. Un cop finalitzada l’elecció del guanyador, les dades proporcionades de tots els participants seran incorporades a la base de dades de BONPREU-ESCLAT amb la finalitat d’enviar informació comercial de BONPREU-ESCLAT. 

Segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el titular de les dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició, en els termes i terminis legalment establerts mitjançant comunicació escrita firmada per l’interessat, remesa per correu al responsable de fitxer de BONPREU-ESCLAT a ctra. C-17, km. 73, 08509 de Les Masies de Voltregà. La comunicació ha de contenir com a mínim el nom/usuari, adreça de correu electrònic i actuació que se sol·licita així com adjuntar còpia del seu document d’identitat o targeta de residència. 

Així mateix, queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts, per part dels usuaris, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error a la resta d’usuaris o al personal de BONPREU-ESCLAT, en particular els continguts que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial, pertanyents a terceres persones quan no tinguin l’autorització del titular dels drets, menyscabin o desprestigiïn la fama o crèdit de BONPREU-ESCLAT, siguin considerades com a un cas de publicat il·lícita, enganyosa o deslleial i/o incorporin virus o qualsevol altre element electrònic que pugui danyar o impedir el funcionament del lloc. 

Desena.- Limitació de responsabilitats 

BONPREU-ESCLAT no es responsabilitza de possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, retards o qualsevol circumstància imputable a tercers que puguin afectar la participació en el present sorteig. Qualsevol informació proporcionada pel participant serà proporcionada a BONPREU-ESCLAT. 

Onzena.- Reserva de drets 

BONPREU-ESCLAT es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions del present sorteig si existeix causa justificada, sense assumir cap responsabilitat per aquesta modificació, comprometent-se a comunicar amb suficient anticipació les noves bases i condicions de participació. 

BONPREU-ESCLAT es reserva el dret de donar de baixa tots aquells participants que estiguin fent un mal ús del sorteig, realitzin actes fraudulents, perjudiquin altres participants o participin amb fotografies ofensives i/o que atemptin contra la seva imatge comercial. 

En cas que es detectin actes fraudulents fent servir programes o eines informàtiques que permetin la participació automàtica i, en general, qualsevol altre mecanisme que contravingui la transparència del sorteig, BONPREU-ESCLAT es reserva el dret de donar de baixa i fins i tot retirar el premi de forma automàtica i sense explicació de cap mena a tots aquells participants que s’hagin beneficiat de forma directa o indirecta d’aquesta mena d’actuacions fraudulentes, podent a més exercir totes les accions civils o penals que pugin correspondre. Tot l’anterior inclou la creació de perfils o e-mails efímers o temporals per a poder participar, reservant-se BONPREU-ESCLAT el dret de bloquejar aquelles participacions que facin servir aquesta mena de comptes de correu electrònic o perfils. 

Dotzena-. Legislació aplicable i Fur 

El present sorteig es regeix per la legislació espanyola vigent. 

Qualsevol reclamació relacionada amb aquest sorteig ha d’enviar-se per escrit a BONPREU-ESCLAT, a la ctra. C-17, km 73, 08509 de Les Masies de Voltregà, abans dels 30 dies posteriors a la data límit de participació en el sorteig. 

Per a qualsevol qüestió litigiosa que pogués sorgir del present sorteig, BONPREU-ESCLAT i tots els participants se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Vic. 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per realitzar anàlisis d'ús i de mesurament de la nostra web, així com per mostrar-te publicitat personalitzada a partir del teu perfil i hàbits de navegació. Pots acceptar totes les galetes prement el botó "D'acord" o configurar-les o rebutjar el seu ús prement el botó "Configura". Més informació.